Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne
Strona internetowa ma na celu promocję działalności naukowej grupy badawczej Laboratorium Nanostruktur Funkcjonalnych, działającej na terenie Centrum Zaawansowanych Technologii, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownikiem grupy badawczej jest Prof. dr hab. Artur R. Stefankiewicz. Administrator zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2023-12-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-01

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna
Część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego, strona może posiadać linki nie zawierające informacji o ich celu w nazwie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Data sporządzenia deklaracji: 2024-02-01
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z administracją:
-dr Grzegorz Markiewicz, grzegorz.markiewicz@amu.edu.pl.
-Prof. dr hab. Artur R. Stefankiewicz, ars@amu.edu.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:
-zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
-zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
-wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
-dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
-wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
-wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
-Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Siedzibą grupy badawczej Laboratorium Nanostruktur Funkcjonalnych jest Centrum Zaawansowanych Technologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Adres: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań.
W kwestii dostępności architektonicznej budynku prosimy o kontakt z kierownikiem budynku:
mgr inż. Sebastian Opaska, e-mail: so@amu.edu.pl

Administracja niniejszej strony internetowej nie jest odpowiedzialna za zarządzanie budynkiem.